Zakres współpracy

Zakres współpracy

Przedstawione poniżej zestawienie kategorii spraw ma charakter poglądowy. Jeżeli Państwa sprawa nie została wymieniona, proszę o kontakt telefoniczny w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Prawo karne i wykroczeń

Kompleksowa obrona osób fizycznych w procesach karnych obejmuje udział zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak również reprezentację klientów: w postępowaniu przed sądem I instancji, w postępowaniu apelacyjnym, w postępowaniu kasacyjnym czy wykonawczym – odroczenie wykonania kary, przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wydanie wyroku łącznego, a ponadto reprezentowanie pokrzywdzonych w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Prawo cywilne i procedura cywilna

Kancelaria Adwokacka oferuje pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w tym ochrony dóbr osobistych oraz prawa rzeczowego (w szczególności dotyczących instytucji zasiedzenia, służebności – w tym służebności przesyłu, problematyki sporów między współwłaścicielami i współposiadaczami). Adwokat Maciej Surma zapewnia pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń majątkowych oraz reprezentuje zarówno osoby fizyczne jak i podmioty gospodarcze przed sądami powszechnymi.

Prawo rodzinne

Ze względu na wagę spraw z zakresu prawa rodzinnego oraz ich wpływu na życie rodzinne, adwokat Maciej Surma przy dużej staranności dąży do jak najszybszego rozstrzygnięcia każdej sprawy. Adwokat Maciej Surma reprezentuje klientów w procesach rozwodowych, alimentacyjnych, o podział majątku i innych sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Prawo spadkowe

W sytuacji kiedy sądownie trzeba rozwiązać kwestie dziedziczenia, bardzo ważne są porady z zakresu prawa spadkowego. Adwokat Maciej Surma oferuje kompleksową obsługę wszelkich spraw spadkowych, jak również doradztwo w rozwiazywaniu problemów dotyczących przyszłego spadku i dziedziczenia.

Prawo administracyjne

Adwokat Maciej Surma służy kompleksową pomocą prawną w zakresie prawa administracyjnego, która obejmuje przygotowywanie odwołań od decyzji administracyjnych, sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak również reprezentowanie klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi.

Prawo pracy

Adwokat Maciej Surma świadczy pomoc prawny przy sporządzaniu i rozwiązywaniu umów o pracę oraz innych umów zawieranych na podstawie prawa cywilnego. Doradztwo prawne podmiotów gospodarczych w zakresie form zatrudnienia oraz reprezentowanie pracodawcy w postępowaniach sądowych, wynikających głównie z wniesienia powództwa przez pracownika. Reprezentowanie pracowników w sporach przeciwko pracodawcy przed sądami powszechnymi (m.in. z tytułu roszczeń o przywrócenie do pracy, odszkodowanie za bezzasadne rozwiązanie stosunku pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy).

Prawo gospodarcze

Adwokat Maciej Surma proponuje usługi polegające na tworzeniu podmiotów gospodarczych (spółek osobowych, spółek kapitałowych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji) oraz dalszą reprezentację przed sądem rejestrowym. Obsługa prawna w procesie korporacyjnym, obejmująca m.in. przygotowywanie projektów uchwał zgromadzenia wspólników i innych organów spółek kapitałowych, dokumentacji na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenie wspólników/akcjonariuszy. Kancelaria zapewnia bieżąca obsługę prawną związaną z działalnością podmiotów gospodarczych.

Prawo upadłościowe

Kompleksowa obsługa prawna dłużnika ubiegającego się o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub o ogłoszenie upadłości, w tym również upadłości konsumenckiej. Obsługa prawna wierzyciela na etapie składania wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika oraz po ogłoszeniu upadłości dłużnika m.in. przygotowywanie zgłoszenia wierzytelności, wniosku o wyłączenie z masy upadłości, sprzeciwu do listy wierzytelności, zarzutów do planu podziału.

Prawo łowieckie

Adwokat Maciej Surma – członek Polskiego Związku Łowieckiego – prowadzi sprawy związane z problematyką łowiecką, w tym reprezentuje myśliwych w postępowaniach odwoławczych od uchwał o wykluczeniu lub skreśleniu członków kół lub PZŁ.