Zasady współpracy

Zasady współpracy

Zakres pomocy prawnej oraz wynagrodzenie jest uzgadniane z Klientem indywidualnie. Wysokość wynagrodzenie jest uzależniona przede wszystkim od rodzaju sprawy, jej skomplikowania, przewidywanego nakładu pracy oraz wartości przedmiotu sporu.

Kancelaria stosuje trzy systemy rozliczeń z Klientami:

1. wynagrodzenie zryczałtowane – wysokość wynagrodzenia określana jest z góry po przeanalizowaniu sprawy i oszacowaniu wymaganego nakładu pracy. W ramach ww. wynagrodzenia następuje realizacja całego zlecenia uzgodnionego z Klientem;

2. wynagrodzenie według stawki godzinowej – wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie liczby przepracowanych godzin i przyjętej stawki za jedną godzinę pracy. Ten system rozliczeń głównie stosowany jest w przypadku stałej obsługi prawnej gdy utrudnione lub niemożliwe jest określenie zakresu prac;

3. wynagrodzenie z premią za sukces (success fee) – honorarium obejmuje wynagrodzenie ryczałtowe (odpowiednio zredukowane) oraz wynagrodzenie dodatkowe tzw. premię za sukces. Premia podlega zapłacie przez Klienta wyłącznie w przypadku uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy.

Wynagrodzenie w ramach prowadzonych spraw sądowych określane jest w drodze umowy z klientem, przy uwzględnieniu stawek wynikających z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Wynagrodzenie Kancelarii płatne jest z góry, a do jego kwoty doliczany jest obowiązkowy podatek VAT. W szczególnych przypadkach możliwe jest rozłożenie należności na raty.

Wynagrodzenie Kancelarii nie zawiera opłat skarbowych, sądowych, kancelaryjnych i innych kosztów dodatkowych (koszty wydania odpisów i zaświadczeń urzędowych, koszty ekspertyz i analiz, koszty tłumaczenia dokumentów z języków obcych itp.).